Medezeggenschapsraad

Op basisschool De Toermalijn voor vrijeschoolonderwijs kennen we een medezeggenschapsraad (MR). Hierin hebben een democratisch gekozen afvaardiging van drie ouders en drie leerkrachten zitting. Alle ouders en leerkrachten kunnen zich hiervoor kandidaat stellen tijdens driejaarlijkse verkiezingen.

MR en directie werken nauw samen. Er is tenminste zes keer per jaar overleg, waar het gaat over schoolzaken zoals verbeteringen in het onderwijs, de schooltijden en hoe ouders kunnen participeren in de schoolorganisatie. De vergaderingen zijn openbaar met uitzondering van te voren aangekondigde vertrouwelijke onderwerpen. In het MR-reglement staat beschreven welke rechten en bijzondere bevoegdheden de MR heeft.

De MR werkt met een jaarplanning. Agenda, plaats, datum en tijdstip van de vergadering worden tijdig in het weekbericht geplaatst. Naast de MR op schoolniveau is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) op bestuursniveau. Hierin heeft een afvaardiging van een door de MR gekozen ouder en leerkracht uit de MR zitting. Ongeveer vijf maal per jaar vindt er een vergadering plaats met de bestuurder van Athena en een MR afvaardiging van de vijftien bij Athena aangesloten vrijescholen.
De MR publiceert elk jaar een klein jaarverslag in de nieuwsbrief, maar is ook op de algemene ouderavond van het najaar aanwezig om te vertellen over hun werk. Ook op andere momenten komen wij graag in gesprek met ouders en leerkrachten, dus nodigen wij u van harte uit ons aan te spreken of te mailen naar mr@toermalijn-meppel.nl.

Vrijeschool De Toermalijn - Julianastraat 22 - 7941 JC Meppel - tel: 0522 253343